T i s z a   T Á n c e g y Ü t t e s

 L I G E T    F O L K L Ó R C E N T R U M    A L A P Í T V Á  N Y 

5000.  Szolnok, Várkonyi tér 20. I/3.  tel: 06-/30/-626-5290

A Liget Folklórcentrum Alapítvány bemutatása

1. Az alapítvány neve : Liget Folklórcentrum Alapítvány

2. Az alapítvány célja és működése :
Az alapítvány célja a Szolnok városban működő néptánc és népzenei együttesek, köztük a nagy múltú Tisza Táncegyüttes anyagi és erkölcsi támogatása, mely a magyar néptánc és népzene hagyományainak őrzésében és bemutatásában, valamint az ifjúság néptánccal való megismertetésében jelentős szerepet játszó közösség.

Működésével az alapítvány az együttes és az általa képviselt művészeti érték fenntartását és megőrzését kívánja elősegíteni Szolnok városban.

3. Az alapítvány közhasznú tevékenysége :
-   nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-  kulturális örökség védelme.

4. Az alapítvány székhelye :
5000 Szolnok, Várkonyi tér 20. I/3.

5.Az alapítvány alapítója :
Tisza Táncegyüttes  Művészeti  Egyesület

6.Az alapítvány alapításának ideje :
1994

7. Az alapító képviseletében eljár :
Kovács Mihály a Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesület elnöke

8. Az alapítvány induló vagyona :
50.000.- Ft, azaz Ötvenezer forint.

 

9.Az alapítvány gazdálkodása :
Az alapítvány az induló vagyont az Alapító Okirat aláírásával egy időben befizeti az alapítvány részére nyitott letéti számlára. Ez az összeg az alapítványhoz való csatlakozással korlátlanul növekedhet. Csatlakozás az alapítvány számlájára történő befizetéssel, illetőleg átutalással történik.

Az alapítvány bevétele minden számára történő befizetés, közérdekű kötelezettségvállalás, adományozás (ingó és ingatlan), az esetleges vállalkozási tevékenységből származó minden eredmény, s a vagyon hozadéka.

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel a támogatók és közreműködők, illetőleg más személyek között, azt kizárólag a közhasznú tevékenységére fordítja.

Az alapítvány javára történt hozzájárulás vissza nem igényelhető, illetőleg vissza nem adható.

10. Az alapítvány jellege :
Nyílt és nyilvános, ahhoz bármely hazai vagy külföldi, jogi vagy természetes személy csatlakozhat az alapítvány céljait elfogadva, azok megvalósítása érdekében.

Az alapítvány tevékenysége közhasznú, s ennek megfelelően politikamentes.

Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak sem anyagi, sem egyéb támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet vagy önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat, s ezt a továbbiakban is kizárja.

A bírósági nyilvántartásba vétel napjától az alapítvány jogi személyiséget nyer. Céljai és feladatai megvalósításában önálló. Az alapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság és a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók, a művészek, s az állampolgárok kezdeményezéseire, javaslataira.

Jelen alapítvány működése során igényli a helyi önkormányzatok, valamint a helyi művészeti intézmények, a vállalkozó, gazdálkodó szervezetek és az állampolgárok támogatását, együttműködik a hasonló célú helyi és országos alapítványokkal.

 

11. Az alapítvány pénzkezelője :
A kuratórium által megjelölt pénzintézet. A betétszámla feletti rendelkezésre, aláírásra az elnök vagy a kuratórium által kijelölt két személy jogosult.

12.Az alapítvány kezelő szerve :

Legalább 3, azaz három és legfeljebb 5, azaz öttagú kuratórium, melynek hivatalból tagja az alapítvány mindenkori elnöke. Az alapítvány önálló képviseletére jogosult az elnök vagy a kuratórium két tagja.

Az elnököt és a tagokat négy év időtartamra a Tisza Táncegyüttes Művészeti Egyesület közgyűlése választja.

A kuratórium elnöke:

Kiss István

 

A kuratórium tagjai:

Nagy Kata
Hoffer Tamás

                                                        

Liget  Folklórcentrum  AlapítvÁny  szÁmlaszÁma :

KHB Rt.
  1 0 4 0 4 5 0 8 – 4 5 0 1 5 3 5 7 – 0 0 0 0 0 0 0 0

    Szolnok, 2009. augusztus 16.


Kőházi – Kiss István
                                                                                                                 elnök